Andrahandsuthyrning – förfrågan skall alltid ske skriftligen till styrelsen och kan medges under en begränsad tidsperiod. Giltiga skäl kan vara t ex studier, utlandsvistelse eller arbete på annan ort. Läs mer om andrahandsuthyrning och hämta blankett här.

Avfallskvarn – I samband med föreningens stambyte 2013 installerades säkra och underhållsfria avfallskvarnar i majoriteten av lägenheterna. De lägenhetsinnehavare som inte valde att installera avfallskvarn kompenserades istället ekonomiskt. Föreningen står därför inte för framtida installation av avfallskvarn i de få lägenheter där sådan inte har installerats.

Fördelen är ökad bekvämlighet och att mängden hushållsavfall minskar, vilket innebär minskade kostnader för avfallshantering. Avfallskvarnen maler ned skal och matrester till ett finfördelat slam som bildar biogas som bidrar till bättre miljö. Ev. reparation av avfallskvarn är den enskilde medlemmens ansvar.

Vid eventuella fel eller frågor kontaktas leverantören “Kim Linds rör AB” på telefonnummer 070-86 99 718 .

Avgift – Avgiften i föreningen är låg tack vare låg belåning och goda intäkter från de två kommersiella lokalerna. I avgiften ingår vatten, värme, bredband 1000/1000 Mbit och digitalt/analogt basutbud för TV. För de lägenheter som har en garageplats som bostadskomplement ingår även den i avgiften. Betalningsavier för tre månader skickas varje kvartal från HSB Södertörn. För att anmäla autogiro kontaktas HSB Södertörn enklast via telefon 08-608 68 00.

Badrum – Samtliga badrum helrenoverades i samband med stambytet 2013. Vid förändringar i badrum krävs att arbetet utförs av företag/person med behörighet och utbildning att göra våtrumsarbeten. Se ytterligare information under Renovering och ombyggnad och kontakta alltid styrelsen inför badrumsrenovering.

Balkonger – byggdes 1998-1999. Till de övre lägenheterna på Hornsgatan byggdes samtidigt altaner och till tre lägenheter på markplan byggdes uteplatser. En mindre månadsavgift för balkonger och uteplatser tas ut och går till den fond som skapades särskilt för dessa.
För inglasning av balkong krävs bygglov samt bygganmälan och styrelsen skall meddelas i förväg.
Balkonglådor ska av säkerhetsskäl hängas på insidan. Visa hänsyn mot grannar vid vattning, sopning eller snöskottning. Mattor skall skakas på gården.

Barnvagnsrum – cykelrummet vid  huvudentrén mot Brännkyrkagatan används även som barnvagnsrum.

Bastu – finns i garageplanet mittemot hissen på Hornsgatan 88. Dörren öppnas med entrényckeln och tid bokas i kalendern vid dörren. Bastu, relax och gym färdigställdes 2014.

Bibliotek – böcker för utlåning till medlemmar finns i rummet vid ingången till garaget från Brännkyrkagatan 77A. I samma utrymme finns även ett bordtennisbord.

Bordtennisrum – finns i garageplanet vid ingången till garaget från Brännkyrkagatan. I samma rum finns även föreningens bibliotek med böcker för utlåning till medlemmar.

Brandsäkerhet – samtliga lägenheter ska ha installerade och fungerande brandvarnare. Det är lägenhetensinnehavarens egna ansvar. Kolla att batteriet fungerar genom att trycka på den lilla knappen på kanten av brandvarnaren. Gemensamma utrymmen, som trappuppgångar, ska hållas fria av utrymningsskäl.

Bredband – Föreningen har en egen fiberkabel indragen i fastigheten, vilket innebär möjligheten att välja den leverantör som erbjuder det bästa bredbandsalternativet. 1000/1000 Mbit levereras av Stockholms Stadsnät och ingår i månadsavgiften.

Cykelrum – finns bredvid den mindre entrén på Brännkyrkagatan.

Digitalbox – Digitalbox kan man bland annat införskaffa via Sappas .

Däckförråd – finns i garaget. Var noga med att märka förvarade däck med namn och lägenhetsnummer. Omärkta däck kan transporteras bort.

Ekonomisk förvaltning – föreningens ekonomiska förvaltning utförs av HSB Södertörn. Ekonomisystemet underlättar budgetarbetet betydligt och ger möjlighet för revisorer och styrelsens ledamöter att logga in och enkelt följa föreningens ekonomiska utveckling.

Ekonomisk plan – Storuvens ekonomiska plan beskriver föreningens grunder från 1969 och gäller i allt väsentligt fortfarande.

Eldstäder – I de större lägenheterna på Hornsgatan finns fungerande eldstäder. Den tillhörande fläkten skall alltid vara avstängd när eldstaden inte används. Fläktarna slits annars ut snabbt och är mycket dyra att ersätta.

Energideklaration – måste utföras enligt lag. Resultatet från besiktningen som genomfördes i november 2009 är anslaget i entréerna. Fastighetens energiförbrukning låg vid mätningen över referensvärden för liknande byggnader och ett flertal förslag för att minska energiförbrukningen har tagits fram.

Extra föreningsstämma – skall hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. Endast den fråga eller de frågorna som på förhand har angivits får behandlas.

Fastighetsansvarig – är huvudansvarig i styrelsen för fastighetens skötsel

Fastighetsskötsel – utförs veckovis av Åkerlunds Fastighetsservice

Felanmälan – Hitta uppgifter om felanmälan här.

Fest – Om du ska ha fest meddela gärna dina grannar i förväg att de bör räkna med lite mer ljud än vanligt. Vid större tillställning på gården bör någon i styrelsen tillfrågas.

Fjärrvärme – levereras av Fortum. I samband med att det nya FTX-ventilationssystemet med värmeåtervinning togs i drift under 2013 minskar behovet av fjärrvärme, vilket innebär en väsentlig besparing för föreningen.

Fullmakt – Medlem kan ge ett ombud skriftlig fullmakt att företräda vederbörande vid föreningens stämma. Stadgarnas § 33 föreskriver följande för utnyttjande av fullmakt:

Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo, eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen kan vara ombud. Fullmäktigen kan endast representera en medlem utöver sig själv.

Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Mall för fullmakt hämtas här

Fönster – Byte till moderna, underhållsfria fönster och fönsterdörrar med betydligt förbättrad energiprestanda och ljudisolering utfördes av Mockfjärds Fönster under 2013-2014. Medlemmar ansvarar enligt stadgarna för fönster- och dörrglas, samt beslag och handtag. Manual för hur fönstren ska skötas finner du under fliken Dokument/Bruksanvisningar.

Förråd – till varje bostadsrätt hör ett källarförråd. Under den omfattande renoveringen av fastigheten 2013 installerades moderna Troax-förråd, utrymmena målades och bättre belysning installerades. Se till att ha ett bra lås och att inte förvara värdefulla tillhörigheter synligt. Vänligen meddela styrelsen om inbrott har skett.

Försäkring – från den 1 januari 2017 är föreningen försäkrad via försäkringsbolaget Protector. I villkoren ingår bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter, vilket innebär att föreningens medlemmar inte behöver teckna ett sådant tillägg till den egna försäkringen.

Garage – garaget rymmer 40 platser. Merparten av garageplatserna såldes ursprungligen tillsammans med bostadsrätterna som “bostadskomplement”. Garageplatsen tillhör då lägenheten och är en del av avgiften. Övriga platser hyrs ut, i första hand till boende och i andra hand till externa hyresgäster. Anmäl till styrelsen om du är intresserad av att hyra garageplats.
Garageporten öppnas med fjärrkontroll, se till att ingen obehörig kommer in i garaget innan porten stängs.

Glögg – enligt tradition bjuder styrelsen inför julen in medlemmar till glögg på gården

Grovsoprum – p g a arbetsmiljöregler var föreningen tvungen att stänga grovsoprummet under 2013. Alternativ utreds. Närmaste återvinningscentral finns i Östberga. Mobila miljöstationen besöker området regelbundet och tar emot miljöfarligt avfall, småelektronik, batterier etc.

Gym – föreningens gym finns i garageplanet mittemot hissen på Hornsgatan 88. Dörren öppnas med entrényckeln och tid bokas i kalendern vid dörren. Gymmet färdigställdes 2014 och är utrustat med flera maskiner samt hantlar. I anslutning finns bastu/relax, två duschar samt omklädningsrum.

Gården – solstolar och utemöbler placeras ut under våren och extra bord och stolar finns att låna i förrådet vid entréen till Hornsgatan från gården. En gårdsdag anordnas under hösten för gemensam rensning av rabatter och städning av gården. Även gårdsfest i slutet av sommaren och glögg kring advent brukar anordnas.

Hemsida – föreningens webbplats nås på adressen http://www.storuven.se

Hiss – två hissar finns i huset på Brännkyrkagatan och en hiss finns i huset på Hornsgatan. Hissarna är rymliga och når alla vånings- och källarplan, samt garaget. Hissarna på Brännkyrkagatan byts ut under 2014.

Informationsblad – Styrelsens informationsblad distribueras till medlemmarna och vid särskild information delas separat informationsblad ut. 

Inglasning av balkong – styrelsen måste tillfrågas och bygglov respektive bygganmälan krävs alltid för inglasning av balkong.

IP-telefoni – levereras av Stockholms Stadsnät och den fasta telefonen kopplas till routern som föreningen tillhandahåller. Ditt befintliga nummer kan behållas och flyttas till Stockholms Stadsnät för en mindre kostnad. Fördelen med IP-telefoni är att samtalskostnaderna är mycket konkurrenskraftiga och att ingen abonnemangskostnad debiteras, jämför t ex med Telia. IP-telefoni kräver el och fungerar därmed inte vid strömavbrott. De som har larm eller trygghetslarm kopplade till sitt hemtelefonnummer avråds därför från att välja IP-telefoni.

Jourtjänst – se felanmälan.

Juridisk person– godkänns ej som medlem i föreningen.

Lokaler– föreningen hyr ut lokaler till McDonald’s (854 m²) och Specsavers (165 m²) på Hornsgatan 88.

Mangelrum – finns bredvid tvättstugan i källarplan i huset på Brännkyrkagatan.

Moms – föreningen är momsregistrerad och kan kvitta ingående och utgående moms, vilket innebär en stor ekonomisk fördel. Externa hyresgäster betalar moms för kommersiella lokaler, samt garageplatser. Medlemmar betalar däremot inte moms på hyrda garageplatser eller förrådsutrymmen.

Motionsrum – finns i anslutning till bastun i garageplanet på Hornsgatan. Dörren öppnas med entrényckeln och tid bokas i kalendern på dörren. I motionsrummet finns motionscykel, gymmaskin, skivstång, och hantlar.

Motion till årsstämma – ärende som medlem vill ha behandlat på årsstämman ska lämnas in som motion. Sista datum att lämna motion meddelas i samband med att datum för stämman aviseras. Mall för motion till årsstämman finns här

Nätverk – se bredband

Ombyggnad – vid omfattande ombyggnad, t ex vid rivning av vägg eller ändring av planlösning skall styrelsen kontaktas.

Organisationsnummer – Brf Storuvens organisationsnummer är: 702002-7558

OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll ska enligt lag genomföras för att säkra väl fungerande ventilation och ett gott inomhusklimat i bostadshus. Kontrollen har genomförts i föreningen och resultatet är anslaget i respektive huvudentré.

Pantsättningsavgift – 428 kr (senast uppdaterad 2011-08-10). Betalas av köparen.

Parkering – se Garage

Portkod – föreningen använder inte portkod. Istället används porttelefon.

Porttelefon – kopplas till valfritt telefonnummer av styrelsen. Porttelefonen går inte att använda kl 22:00-07:00, då krävs nyckel. Entrédörrarna går inte att öppna med kod.

Renovering – kontakta styrelsen vid omfattande ombyggnad eller renovering. Meddela gärna även grannar hur länge arbetet kommer att pågå och planera i möjligaste mån störande arbeten till kl 8-17.

Sopnedkast – p g a arbetsmiljöregler stängdes sopnedkasten under 2013.

Soprum – På Brännkyrkagatan 77A i gatuplan finns föreningens soprum. Här lämnas knutna påsar med hushållsavfall, samt tidningar. Ev. kommer ytterligare förpackningar att kunna lämnas framöver.

Stadgar – föreningens nuvarande stadgar registrerades 2017-12-07.

Stambyte – stambyte och helrenovering av samtliga badrum genomfördes under 2013. Förväntad livslängd är c:a 40 år.

Styrelsen – tillsätts av föreningsstämman och svarar för den löpande verksamheten och tecknar föreningens firma. Styrelsen skall också verkställa det som föreningsstämman beslutar. Kontaktuppgifter finns här

Städning – utförs av Maries Puts och Städ.

Stämmokallelse – kallelse till föreningsstämma skall enligt stadgarna utfärdas samtliga medlemmar senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Stämmoprotokoll – skall enligt stadgarna hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.

Säkerhetsdörr – samtliga lägenheter har säkerhetsdörr. Hos de flesta försäkringsbolagen ger det reducerad kostnad för hemförsäkringen.

Tak – Taket på H88 helrenoverades 2011. På Brännkyrkagatan renoverades taket i samband med att taklägenheter byggdes 2013-2014

Taklägenheter – Föreningen sålde under 2013 takytan på Brännkyrkagatan 77. Fyra lägenheter om c:a 80 kvm färdigställdes sommaren 2014.

Telefoni – se IP-telefoni

TV – levereras av Sappa. Analogt basutbud ingår i månadsavgiften och innehåller följande kanaler: SVT1 HD, SVT2 HD, SVT1, SVT2, SVT Barn/Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, kanal 11, TV4 Sport, MTV, Discovery och FTV. Tilläggskanaler kan beställas via Sappa.

Tvättstuga – finns i källarplanet på Brännkyrkagatan. Tvättstugan kan utnyttjas mellan 07:00 och 22:00 och tid, maximalt fyra timmar, bokas i kalendern. Om bokad tid inte är tagen i bruk efter 30 minuter får tvättstugan utnyttjas av annan. Tvättstugan totalrenoverades under februari och mars 2012.

Underhållsplan – Styrelsen arbetar efter grunderna i en underhållsplan som utarbetats av SBC. Genom att underhållsplanen finns kan åtgärder i fastigheten prioriteras i rätt ordning och föreningens ekonomi blir betydligt lättare att planera.

Uthyrning – se Andrahandsuthyrning

Valberedning –har i uppdrag att inför årsstämman föreslå kandidater till styrelse och föreningens revisorer. Valberedningen arbetar på uppdrag av föreningens medlemmar och är helt fristående från styrelsen.

Vatten – levereras av Stockholms Vatten. Varmvatten är en del av fjärrvärmen och inställning till lämplig temperatur ut till lägenheterna görs centralt i huset.

Vattenskada – ska snarast meddelas styrelsen och grannar som påverkas. Anlita alltid certifierad fackman vid arbeten i våtutrymmen för att undvika problem för dig själv och dina grannar och för att försäkringen ska gälla.

Ventilation – byte av ventilationssystemet till FTX med 80% värmeåtervinning genomförs under 2013-2014. Samtidigt byts samtliga fönster och fönsterdörrar till modern standard för att uppnå maximal effekt och för att kunna göra omfattande besparingar. Drag från fönster minimeras, samtidigt som renad luft tillförs lägenheterna.

Värme – fjärrvärme som levereras av Fortum. Värmen är centralt inställd men viss reglering kan göras med elementen i respektive lägenhet. Föreningens värmeväxlare byttes ut 2010 och efter installation av ventilationssystem med värmeåtervinning, samt byte av fönster och fönsterdörrar 2013 kommer betydande besparingar att kunna göras.

Webbplats – föreningens webbplats nås på adressen http://www.storuven.se

Yttre underhållsfond – I enlighet med stadgarna avsättes 0,3% av fastighetens taxeringsvärde till yttre underhållsfond.

Årsredovisning – de senaste årsredovisningarna hittas här

Årsstämma – kallelse lämnas i god tid före föreningens årsstämma och anslås i fastigheten. I kallelsen är även sista datum för inlämnande av motion angivet.

Återvinning – kärl för tidningar och returpapper finns i soprummet. Glas, metall, plast och batterier tas emot vid återvinningsstationerna på Torkel Knutssonsgatan och på Ringvägen vid Zinkensdamms IP.

Äkta bostadsrättsförening – Brf Storuven är sedan grundandet en äkta förening (äkta bostadsrättsföretag).

Överlåtelse – är giltig när den/de som bostadsrätten överlåtits eller övergått till har antagits som medlem/mar i föreningen.

Överlåtelseavgift – 1070 kr (senast uppdaterad 2011-08-10). Avgiften betalas av köparen.

Brf Storuven, c/o Molin       Brännkyrkagatan 77B       118 23 Stockholm

                  Org.nummer: 702002-7558